Strona główna » Regulamin

Regulamin

Postanowienia wstępne
 
Sklep internetowy Twój-gadżet.pl, dostępny pod adresem internetowym www.twoj-gadzet.pl, prowadzony jest przez Michał Konwiński prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Twój-gadżet.pl Michał Konwiński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6292310264, REGON 241291031

Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z klientem na odległość za pośrednictwem sklepu.
 
 
Definicje

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Twój-gadżet.pl Michał Konwiński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6292310264, REGON 241291031
Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
Sklep - sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.twoj-gadzet.pl
Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin - niniejszy regulamin sklepu.
Zamówienie - oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze sprzedawcą.
Konto - konto klienta w sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.
Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.
Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk - element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
Produkt - dostępna w sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez umowę sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

 
Kontakt ze sklepem

Adres sprzedawcy: Twój-Gadżet.pl Michał Konwiński, 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres e-mail sprzedawcy: sklep@twoj-gadzet.pl
Numer telefonu sprzedawcy: +48 575309409
Numer rachunku bankowego sprzedawcy: ING Bank Śląski 59 1050 1272 1000 0092 2048 3128

Klient może porozumiewać się ze sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
Klient może porozumieć się telefonicznie ze sprzedawcą od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9 do 17 oraz w piątek w godzinach od 9 do 15
 
 
Wymagania techniczne
 
Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci internet i przeglądarką internetową,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies.
 
 
Informacje ogólne
 
 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną klienta.
 • Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami punktu "Zakładanie konta w sklepie" regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.
 • Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 • Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.
 • Aby na wydruku czarny był maksymalnie czarny należy użyć wartości RGB 0,0,0 - inne wartości składowych, lub różne składy wartości CMYK, mimo że na ekranie często wyglądają tak samo czarne, na wydruku dadzą różne odcienie - za takie przypadki firma Twój-gadżet.pl Michał Konwiński nie bierze odpowiedzialności.
 • Firma Twój-gadżet.pl Michał Konwiński nie ponosi odpowiedzialności za pliki przesłane przez kupującego, oraz nie ponosi odpowiedzialności za przesłane pliki nie spełniające warunków i specyfikacji podanych na stronie produktu.
 • Nie sprawdzamy projektów pod względem treści merytorycznej i nie bierzemy za nią odpowiedzialności.
 • Kolory wydruków na przedmiotach mogą nieznacznie odbiegać od kolorów wyświetlanych na monitorze.
 • W przypadku dużego obłożenia pracą czas realizacji zamówienia może się nieznacznie wydłużyć i jest ustalany indywidualnie.
 
 
Zakładanie Konta w Sklepie
 
 • Aby założyć konto w sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych Imię, Nazwisko, Adres Email, Telefon, Hasło, Ulica, Nr domu, Kod pocztowy, Miasto.
 • Założenie konta w sklepie jest darmowe.
 • Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
 • Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w punkcie "Kontakt ze sklepem".
 
 
Zasady składania Zamówienia
 
W celu złożenia Zamówienia należy:
 • Wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia. Przy wyborze opcji przesłania projektu poprzez stronę produktu dołączyć gotowy projekt a następnie kliknąć przycisk "Do koszyka"
 • Wybrać opcję dostawy oraz formę płatności a następnie kliknąć przycisk "Do kasy"
 • Zarejestrować się, zalogować lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji
 • Jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji - wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu oraz kliknąć przycisk "Przejdź do potwierdzenia zamówienia"
 • Jeżeli wszystkie wybrane opcje oraz podane informacje się zgadzają należy kliknąć przycisk "Zamawiam i płacę"
 • Dokonać wpłaty zgodnie z wybraną opcją
 • Jeżeli nie została wybrana opcja dodania projektu poprzez funkcję dodania pliku udostępnionego na stronie produktu gotowy projekt należy przesłać poprzez udostępniony kreator lub na adres mailowy sklep@twoj-gadzet.pl
 
 
Oferowane metody dostawy oraz płatności
 
Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:
 • Przesyłka kurierska, DPD
 • Przesyłka kurierska, FedEx
 • Przesyłka paczkomatowa, InPost
 • Odbiór osobisty po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu odbioru dostępny pod adresem: 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • Płatność przelewem na konto sprzedawcy
 • Płatności elektroniczne Przelewy24
 
 
Wykonanie umowy sprzedaży
 
 • Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym.
 • Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
 • Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 • Jeżeli klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, produkt zostanie wysłany przez sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez klienta podczas składania zamówienia. W przypadku większego zamówienia lub wyjątkowego obłożenia pracą sprzedawca zastrzega prawo do wydłużenia czasu realizacji oraz jest on ustalany indywidualnie.
 • W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 • Początek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy się w następujący sposób: od dnia uznania na rachunku bankowym sprzedawcy kwoty za zakupiony produkt lub/i ustalenia wszystkich niezbędnych szczegółów związanych z projektem.
 • W przypadku wyboru przez klienta odbioru osobistego produktu, produkt będzie gotowy do odbioru przez klienta w terminie wskazanym w opisie produktu. O gotowości produktu do odbioru klient zostanie dodatkowo poinformowany przez sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta lub telefonicznie na podany w trakcie składania zamówienia nr telefonu klienta.
 • Dostawa produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski. Wysyłka za granicę możliwa jest tylko po wcześniejszym skontaktowaniu się ze sprzedawcą i ustaleniu odpowiednich warunków.
 • Dostawa produktów do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są wskazywane klientowi na stronach sklepu internetowego oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.
 • Odbiór osobisty produktów przez klienta jest bezpłatny.
 
 
Prawo odstąpienia od umowy 
 
 • Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 • Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 • Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • W przypadku przesłania oświadczenia przez konsumenta drogą elektroniczną, sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi na podany przez konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę.
  • Zwrotu płatności sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Konsument powinien odesłać produkt na adres sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli konsument odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
  • Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 • Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • W które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • O świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • W którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli,
  • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • O dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
 
Reklamacje 
 
 • Umową sprzedaży objęte są produkty nowe.
 • Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć klientowi rzecz wolną od wad.
 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedawcy towaru klient ma prawodo reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli klientem jest przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy sprzedawcy.
 • Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane klienta składającego reklamację, oraz żądanie klienta w związku z wadą towaru.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli klientem jest konsumentem - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli klientem jest konsumentem, a sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie klienta uznał za uzasadnione.
 • Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w niniejszym regulaminie.
 
 
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 
 
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 
 
Postanowienia końcowe 
 
 • Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. O każdej zmianie sprzedawca poinformuje klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy oochronie danych osobowych.
 • Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl